Opis operacji:                                              „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

                                                                       Poddziałanie 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Cel operacji:

„ROZPOCZĘCIE WYSOKOCIŚNIENIOWEGO UTRWALANIA PRODUKTÓW ROLNYCH W NOWOBUDOWANYM ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM INNOWACYJNĄ METODĄ, PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH ZMIANOM KLIMATU”

Planowane przewidywane wyniki operacji/ efekty operacji:                           

Wykonanie zakresu rzeczowo-finansowego operacji pozwoli na uruchomienie nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Janowie, oraz rozpoczęcie działalności przetwórczej i  wprowadzenie do oferty firmy FOODCO VITA Sp. z o.o. wysokiej jakości produktów rolnych, utrwalonych metodą wysokociśnieniową, takich jak  mięso i wyroby z mięsa, soki, warzywa. W wyniku realizacji operacji pozycja przedsiębiorstwa na rynku ulegnie znacznej zmianie.  Rozpoczęcie prowadzenia działalności w zakresie wysokociśnieniowego utrwalania produktów rolnych metodą HPP wpłynie na rozwój  i poprawę konkurencyjności w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, w aspekcie innowacyjnej technologii wysokociśnieniowego utrwalania produktów rolnych. Obróbka produktów przy użyciu tej technologii umożliwia redukcję i wyeliminowanie mikroorganizmów, a tym samym wydłużenie okresu przydatności do spożycia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności. Dzięki tej technologii producenci żywności mogą sprostać coraz wyższym wymaganiom klientów szukających żywności bezpiecznej i pożywnej, wolnej od konserwantów, dobrze smakującej i z długą datą ważności.

Realizowana operacja umożliwi  osiągnięcie dwóch celów przekrojowych:

1.         Wprowadzenie innowacyjności w zakładzie.

Związana ona będzie z planowanym do uruchomienia nowoczesnym zakładem produkcyjnym. Zaprojektowane rozwiązania pozwolą wdrożyć innowacyjne procesy dla przedsiębiorstwa oraz zaoferować na rynek innowacyjne produkty dla firmy, takie, jakich nie oferował dotychczas. Produkty rolne poddane wysokociśnieniowemu utrwalaniu charakteryzują się dłuższym okresem przydatności do spożycia przy jednoczesnym zachowaniu walorów produktów świeżych. Przeprowadzona zostanie zasadnicza zmiana organizacyjna w firmie.

2.         Przeciwdziałanie zmianom klimatu.

W ramach operacji planowany jest zakup i instalacja systemu odzysku ciepła z instalacji chłodniczej. Rozwiązanie to przyczyni się do lepszej efektywności wykorzystania energii w zakładzie w Janowie.